Gasilska in ostala društva, izjeme od obveznosti izdajanja računov

Kljub temu, da društva in druge nepridobitne organizacije za dobave končnim potrošnikom, ki ne presežejo 5.000 evrov, po novem ne rabijo izdajati računov, Finančna uprava RS (Furs) navaja, katere so izjeme od obveznosti izdajanja računov v primeru, ko znesek omenjeni limit preseže. Do tega je prišlo zaradi spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. 

Izjeme od obveznosti izdajanja računov

Izjema od obveznosti izdajanja računov velja ne glede na to, s kakšnim ciljem je društvo v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1) ustanovljeno in ne glede na to, ali je prejemnik končni potrošnik član društva ali ne član, saj je izjema od obveznosti izdajanja računov določena za vsa društva, katerega:

  • cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
  • upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali prek drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti,
  • zaračunavane cene, ki jih odobrijo pristojni organi oziroma cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za dobave, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

Pogoj za izjemo pri tej navedbi je še, da društvo opravi dobave blaga ali storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam oziroma končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti) in da vrednost obdavčljivih dobav v tekočem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 evrov. Dodajajo še, da če kateri od pogojev ni izpolnjen, mora društvo izdati račun ne glede na višino prometa.

Strožji pogoji za izjeme od obveznosti izdajanja računov, če gre za zbiranje denarnih sredstev

V limit 5.000 evrov se všteva tudi vrednost dobave, za katero je določena izjema od obveznosti izdajanja računov (gre za osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki dogodek za zbiranje denarnih sredstev organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence. Poudarjajo, da ta izjema od obveznosti izdajanja računov, ki jo v Pravilniku navaja b) točka 6. odstavka strožja in je predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo opravijo osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, kot so domovi za starejše, vrtci, šole ter druge nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami).

Dogodek zbiranja denarja in oprostitev plačila DDV morajo osebe davčnemu organu predhodno priglasiti.

Če občina za delovanje prostovoljnega gasilskega društva nakaže denar, se ta v limit 5.000 evrov, kolikor je limit za dobave ne všteva. Če pa bi občina nakazala društvu znesek, ki bi po vsebini predstavljal plačilo za protidobavo, pa bi se v limit vštel znesek dobave, opravljene za tako prejeto plačilo. Finančna uprava RS navaja še nekatere druge izjeme, kdaj društva in nepridobitne organizacije lahko presežejo znesek 5.000 brez izdaje računov.