Obrazec A1 – pogoji za pridobivanje se zaostrujejo

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev prinaša nova pravila za napotitev delavcev na delo v tujino oziroma za opravljanje storitev v drugi državi članici Evropske unije. Z novim letom, ko bo stopil v veljavo, bodo veljala tudi drugačna pravila, na podlagi katerih se bo lahko pridobilo obrazec A1.

Kakšni so novi pogoji, pod katerimi lahko delodajalec napotuje delavce v tujino oziroma samozaposlena oseba izvaja storitve čezmejno, pojasnjujemo v prispevku Sprejet je Zakon o čezmejnem izvajanju storitev.

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev nadalje predpisuje, da mora delodajalec oziroma samozaposlena oseba pred začetkom izvajanja storitve pridobi obrazec A1.

Obrazec A1 oziroma potrdilo A1 je dokument, ki potrjuje, da se za napotenega delavca oziroma samozaposleno ali tujo samozaposleno osebo v času čezmejnega izvajanja storitve še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti države članice EU, v kateri ima delodajalec oziroma samozaposlena oseba sedež.

Obrazec A1 – kako ga pridobiti?

Pred začetkom opravljanja storitev mora delodajalec, ki izpolnjuje pogoje, za napotene delavce oziroma samozaposlena oseba pridobiti potrdilo A1.

Tega izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki potrdila tudi razveljavlja in odpravlja. Zato sta delodajalec oziroma napoteni delavce, potem ko pridobita obrazec A1, dolžna ZZZS obveščati o vseh morebitnih spremembah, ki se pojavijo med napotitvijo. Denimo, če napotitev ni bila izvedena ali če je bila zaključena pred načrtovanim datumom.

Delodajalec ali samozaposlena oseba prek sistema eVEM vloži vlogo za izdajo potrdila A1, in sicer največ 30 dni pred predvidenim začetkom čezmejnega izvajanja storitve.

Vloga mora vsebovati osebne podatke delavca oziroma samostojnega podjetnika. Jasno pa morajo biti zapisani tudi podatki o:

  • datumu začetka in datumu konca napotitve oziroma čezmejnega izvajanja storitve samozaposlene osebe,
  • delih in nalogah, ki jih bo napoteni delavec oziroma samozaposlena oseba opravljala v okviru čezmejnega izvajanja storitev,
  • naslovu oziroma, če se bo storitev izvajala na lokaciji brez naslova, kraju izvajanja storitve,
  • nazivu oziroma osebnem imenu, sedežu oziroma naslovu vlagatelja ter njegove kontaktne podatke,
  • nazivu oziroma osebnem imenu in naslovu naročnika storitve.

Vlogi je treba priložiti izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost.

Če delodajalec želi pridobiti obrazec A1, mora vlogi priložiti tudi kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjeno z delavcem, ki ga namerava napotiti. Samozaposlena oseba pa priloži pogodbo o izvajanju storitve.

ZZZS obrazec A1 izda v obliki samostojne listine v petih delovnih dneh od prejema popolne vloge. Če pa pogoji za izdajo obrazca niso izpolnjeni, ZZZS vlogo z odločbo zavrne. S prvim dnem napotitve ZZZS za delavca po uradni dolžnosti uredi spremembo zavarovalne podlage za vključitev v obvezna socialna zavarovanja.