Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Ugotovitev in vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov, ter vpis podatkov v register dejanskih lastnikov je posledica Direktive (EU) 2015/849.

Kateri poslovni subjekti morajo urediti podatke o dejanskih lastnikih?

Obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika ni popolna novost. To obveznost so v okviru izvajanja pregleda stranke že do sedaj izvajali zavezanci po starem zakonu. Po novem ZPPDFT-1 pa je ta obveznost razširjena še na vse poslovne subjekte.

V skladu z 2. odstavkom 34. člena ZPPDFT-1 morajo podatke o dejanskih lastnikih zagotoviti vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, in sicer:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • društva,
 • zavodi,
 • politične stranke,
 • sindikati
 • verske skupnosti,

ter tuji skladi, ustanove in podobni pravni subjekti tujega prava.

Katerim poslovnim subjektom ni potrebno urediti podatkov o dejanskih lastnikih?

Izjema velja za poslovne subjekte, pri katerih je tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma nizko, obenem pa  je lastniška struktura enostavna. V skladu s 6. odstavkom 41. člena ZPPDFT-1 podatkov o dejanskem lastniku ni potrebno ugotoviti:

 • samostojnim podjetnikom posameznikom (s.p.-ji),
 • posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.)
 • enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (enoosebne družbe, kjer je fizična oseba lastnik in direktor družbe)
 • neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Podatkov o dejanskem lastniku tudi ni potrebno ugotavljati poslovnim subjektom, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu (7. odstavek 41. člena ZPPDFT-1).

Katere obveznosti imajo poslovni subjekti v zvezi s podatki o dejanskih lastnikih? Kakšni so roki?

Poslovni subjekti morajo najpozneje do 19.11.2017 vzpostaviti evidenco o svojih dejanskih lastnikih. Evidenco dejanskih lastnikov ustrezno upravljajo in posodobijo ob vsaki spremembi podatkov (41. in 176. člen ZPPDFT-1).

Poslovni subjekti podatke o dejanskih lastnikih vpišejo v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes, najpozneje do 19.1.2018 (44. člen ZPPDFT-1).

Novoustanovljeni poslovni subjekti vpišejo podatke v register dejanskih lastnikov v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register. Poslovni subjekti spremembo podatkov o dejanskem lastniku vpišejo v register dejanskih lastnikov v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov (3. odstavek 44. člena ZPPDFT-1).