Možnosti delodajalca, ko ne more zagotoviti dela

Možnosti delodajalca v situaciji, ko ne more zagotoviti dela vsem delavcem so raznolike. Kakšne pa so torej možnosti delodajalca? Morda ste se s tem vprašanjem srečali tudi v vašem podjetju v zadnjih dneh, ko je Slovenija razglasila epidemijo korona virusa.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delavec dolžan vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu.

Delavec mora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Delavec lahko odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo delodajalca, če bi to pomenilo protipravno ravnanje.

Delodajalec mora delavcu zagotavljati delo, za katerega sta se stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi. Če ni drugače dogovorjeno, mora delodajalec delavcu zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogočiti prost dostop do poslovnih prostorov.

Kakšne so možnosti delodajalca, ko ta ne more zagotoviti dela za vse delavce?

Zakon o delovnih razmerjih že sedaj določa nekatere možnosti delodajalca. Nekatere izmed njih navajamo v nadaljevanju.

  1. Možnosti delodajalca za spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka. Poudariti velja, da je sprememba pogodbe o zaposlitvi možno le v primeru, da se s tem strinjata obe stranki. V primeru, da se spremeni vrsta dela ali kraj opravljana dela, je potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. 

  1. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca.

Za delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

  1. Obveznost opravljanja drugega dela

 V primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, mora delavec opravljati tudi drugo delo.

Delodajalec lahko v skladu z veljavno zakonodajo z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela v primerih začasno povečanega obsega dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, začasno zmanjšanega obsega dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, ki ga opravlja, in nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

Pisna odreditev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.