Novosti pooblaščanja: vročanje in evročanje

Finančna uprava RS (Furs) je objavila spremembe dokumenta eVročanje – Pooblaščenec za vročanje. Pri tem opozarjajo, da zavezanci, ki so del sistema eVročanja, preverijo, ali imajo njihovi pooblaščenci za vročanje potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne bodo mogli prevzeti in bo nastopila fikcija vročitve.

Vse novosti glede pooblaščanja na enem mestu

Če vstopate v portal eDavki z digitalnim potrdilom, izdanim kot zaposlen pri fizični osebi z dejavnostjo, lahko dokumente, ki se elektronsko vročajo, sami prevzamete s podpisom elektronske vročilnice. Če vseeno želite imeti pooblaščenca za vročanje, je potrebno oddati obrazec Vročanje-PE. V tem primeru bo elektronsko vročilnico lahko podpisal samo pooblaščenec za vročanje oziroma dokumenti, ki se vročajo še v papirni obliki, bodo vročeni na naslov pooblaščenca za vročanje.

Ko dokumente prevzamete sami

Če želite, vaše dokumente prevzeti sami, morate imeti digitalno potrdilo, izdano kot zaposlen v podjetju XY. V tem primeru ni potrebno oddati obrazca Vročanje-PE, ampak si dodelite notranje pooblastilo za skupino eVročanje in za obrazec Obv-DZ.

Ko dokumente prevzame pooblaščenec

Pooblaščenca za vročanje, ki bo prevzemal le dokumente, ki se vročajo v elektronski obliki, ne morate določiti. Pooblaščenec za vročanje bo prejemal vse dokumente v skladu z obsegom pooblastila, ne glede na to kakšen je tehnični način vročanja (tj. v papirni obliki prek pošte ali v elektronski obliki prek portala eDavki).

Če je pooblastitelj del sistema eVročanje, bo davčni organ dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložil v portal eDavki, kjer bo pooblaščenec z uporabo digitalnega potrdila podpisal elektronsko vročilnico in s tem prevzel dokument.

Če je pooblastitelj fizična oseba, ki ni del sistema eVročanja, bo davčni organ dokument vročal pooblaščencu v papirni obliki prek pošte.

Zunanje pooblastilo za pregled dokumentov

Zunanje pooblastilo za skupino eVročanje vam daje pravico za pregled dokumentov iz skupine eVročanje, vendar šele, ko je elektronska vročilnica podpisana oziroma je nastopila fikcija vročitve. Če pooblastilo ni preklicano, ostane v veljavi. S pravicami, ki jih imate v skladu z zunanjim pooblastilom, ne morete podpisati elektronske vročilnice, za to dejanje vas mora zavezanec določiti kot pooblaščenca za vročanje.

Vse podrobnejše informacije v zvezi z vročanjem in eVročanjem dobite v pogostih vprašanjih in odgovorih v tem dokumentu.