Omejitve registracije gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika

Od 1. januarja 2016 veljajo dodatne omejitve, zaradi katerih oseba ne bo mogla pridobiti statusa družbenika ali samostojnega podjetnika.

 Omejitve so, da:

– podjetij ne bo mogoče več ustanavljati in postati družbenik ali samostojni podjetnik; enako velja za osebo, ki je več kot 25 % udeležena (neposredno, posredno) v kapitalu davčnega neplačnika,

– ne bo mogoče ustanoviti več kot ene družbe v manj kot treh mesecih ali pridobiti novega deleža v družbi, ki je ustanovljena v manj kot v treh mesecih,

– je bilo podjetju v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo inšpektorata za delo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (delo na črno). Omejitev preneha v treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe, zaradi katere je nastopila omejitev,

– podjetja ne bo mogla ustanoviti oseba, ki je bila v zadnjih dvanajstih mesecih javno objavljena na seznamu ne predlagateljev obračunov, ki jih ureja davčni postopek ali je na javno objavljenem seznamu neplačnikov.

V primeru, da se samostojni podjetnik odloči, da bo prenehal s poslovanjem mora namero o prenehanju poslovanja objaviti na spletni strani AJPES najmanj 15 dni pred prenehanjem. Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov podjetnika, kot so: davčna številka, prebivališče ipd. Obvezno mora obvestilo vsebovati datum prenehanja dejavnosti.