Regres za letni dopust za leto 2016

Pravica do letnega dopusta vključuje tudi pravico regresa za letni dopust.  Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Pod določenimi pogoji se lahko regres izplača kasneje, do 1. novembra tekočega koledarskega leta. V tem primeru mora biti to določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Kolikšna je višina regresa?

Višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače. Minimalna plača v letu 2016 znaša 790,73 EUR, zato je tolikšen tudi znesek regresa. Maksimalen znesek regresa za letni dopust pa znaša 1.101,95 EUR.

Manj kot znesek minimalne plače lahko delavec prejme, če ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta ali pa je zaposlen s krajšim delovnim časom.  V tem primeru prejme le sorazmerni del regresa.

Izjemoma velja, da v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravico do celotnega regresa.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa minimum pravic, tako da kolektivna pogodba lahko določa višji znesek regresa, do katerega je upravičen delavec.

Obdavčitev izplačanega regresa

Regres se šteje med dohodke iz delovnega razmerja in je zato obdavčen z dohodnino, ki se izračuna in odtegne ob izplačilu. Akontacija dohodnine se obračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka.

V primeru, da delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25 odstotkov.

Prispevki za socialno varnost

V primeru, da znesek presega 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca je potrebno obračunati tudi prispevke za socialno varnost. Prispevki se obračunavajo in plačujejo od regresa v delu, ki presega 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji. V kolikor se izplačilo regresa opravi v dveh ali več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina regresa in izvrši obračun prispevkov ter poračun plačanih prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.